MA.1.1.3. изврши једну основну рачунску операцију са бројевима истог записа, помажући се сликом кад је то потребно (у случају сабирања и одузимања разломака само са истим имениоцем); рачуна, на пример 1/5 од n, где је n дати природан број

1.Израчунај

  • -\frac{1}{3}+\frac{2}{3}
  • -3,45+2,7
  • \frac{1}{4}:2\frac{1}{2}
  • -1,25:0,0005

2.Колико износи \frac{1}{3} броја 75?

images

Матура 3

1. Решити једначину:\frac{x+1}{3}-{3x+4}{2}=-\frac{x+5}{4}

2.Одреди обим и површину правоуглог троугла катета 2\sqrt{3}cm и 2cm.

3. Одреди површину и запремину правилне четворостране призме основне ивице2\sqrt{3}cm и висине 2cm.

Матура 2

1. Израчунај површину правоуглог трапеза чије су основице дужине 5цм и 9цм а оштар угао 45^0.

2. Збир унутрашњих углова многоугла је 3060^0. Oдреди укупан број дијагонала тог многоугла.

3. Решити једначину \frac{x}{2}-\frac{1}{4}=-\frac{x}{5}+3.

Матура 1

1. За које бројеве x је вредност израза 0,4(\frac{2}{3}x-1)+0,6 мања од производа бројева -2\frac{1}{4} и 0,8.

2. Одредити вредност функције y=-2x+\frac{5}{7} за x=-\frac{2}{3}.

3. Упрости израз \frac{x^2\cdot x^5}{x^4}

4. Решити једначину \frac{x}{3}-\frac{1}{2}=-3.

5. Средити израз:-3x^2+4x-3-(4+6x-7x^2).