МА.2.2.4. уочи зависност међу променљивим, зна функцију y=ax и графички интерпретира њена својства; везује за та својства појам директне пропорционалности и одређује непознати члан пропорције

1)Заокружи слово испред функције која одговара графику:

a)y=3x

б)y=-4x

в)y=4x

г)y=-\frac{1}{4}x

slika1

2)Реља сваког дана одваја по 50 динара за нови бицикл. Колико динара Реља има сада ако је пре тридесет дана имао половину своје садашње уштеђевине?

МА.2.1.3. примени основна правила дељивости са 2, 3, 5, 9 и декадним јединицама

1) Коју цифру у броју 128* можеш да ставиш уместо * тако да добијеш четвороцифрени број дељив бројем 9?

2). Који од наведених бројева је дељив и са 3 и са 5?

Заокружи слово испред тачног одговора.

a) 1305

б) 6500

в) 4113

г) 7113

МА.2.5.3. обради прикупљене податке и представи их табеларно или графички; представља средњу вредност медијаном

1)Висине чланица женске одбојкашке екипе једне школе, дате у центиметрима, износе: 169, 170, 165, 172, 168, 173, 176, 180, 170, 167, 164, 174. Oдреди средњу вредност и медијану за прикупљене податке.

2)На графикону је приказан успех ученика на тесту из математике. Одреди средњу оцену на тесту.

Untitled

МА.3.5.4. примени процентни рачун у сложенијим ситуацијама

1)Површина неког правоугаоника је P. Ако се његова страница a повећа за 20%, а страница b смањи за 20% добија се правоугаоник површине P1 . Само је један од датих одговора тачан.

Заокружи слово испред тачног одговора.

а) P1 = P

б) P1 = 4% P

в) P1 > P

г) P1 = 96%P

2)Током прве недеље маја у супермаркету је продато 880 кутија кекса. Следеће недеље продато је 15% мање кутија кекса. Колики је укупан број продатих кутија кекса током прве две недеље маја?

3)Цена рачунара је повећана за 4% због промене курса динара. Управа компаније „Рим так“ донела је одлуку да се при готовинском плаћању одобри попуст од 10%, што износи 4 212 динара. Колика је била цена рачунара пре промене курса динара?

4)Цена књиге је прво повећана за 10%, а затим је нова цена смањена за 10% и сада износи 198 динара. Колика је била цена књиге пре поскупљења?

МА.2.5.4. примени процентни рачун у једноставним реалним ситуацијама (на пример, промена цене неког производа за дати проценат)

1)У продавници се викендом даје попуст од 15% за сваки рачун који је већи од 3500 динара. Ако је Маја у петак потрошила 4260 динара, колико би уштедела да је куповину обавила у суботу?

2)За општинско такмичење из математике пласирало се 48 ученика од 200 учесника на школском такмичењу. Колики проценат ученика се пласирао за општинско такмичење?

3)За куповину преко 20 примерака једног часописа одобрава се попуст од 12%. Школа је одлучила да купи 25 примерака тог часописа. Колико ће школа платити часописе ако један примерак часописа кошта 200 динара?

4)Најам апартмана за летовање кошта 630 евра. Ако се комплетан износ плати до 1. марта, остварује се попуст 20%. Колика је цена са попустом?

МА.1.5.4. одреди задати проценат неке величине

1)Од 80 оваца у стаду, 80% је белих, а све остале су црне. Колики је број белих оваца у том стаду?

2)Ученици VIII разреда прослављају матуру у дискотеци ,,Звезда“. Потребан број ученика да се реализује прослава је 80% од укупног броја ученика тог одељења. Ако их у одељењу има 30, колико најмање ученика треба да се пријави за прославу?

3)Милена је одлучила да купи патике које коштају 4 000 динара. Приликом куповине продавац јој је одобрио попуст од 10%. Колики је попуст у динарима?

4)Месечни рачун за воду породице Петровић је 3 800 динара. Од рачуна за воду 2% се издваја за заштиту животне средине. Колико динара месечно породица Петровић издваја за заштиту животне средине?