Тачни одговори ТЕСТА 27

 1. 0,4;1\frac{3}{5};8,5;9\frac{3}{10};\frac{23}{100};2,25
 2. 44
 3. 26
 4. a)18x^7  б)2x^9   в) 6x^4
 5. а)3        б)2          в)1           г)5
 6. маса:g,t          дужина:cm,mm
 7. ///////
 8. a)126         б)115       в)VI
 9. г)
 10. 2580
 11. -2
 12. а)7,75         б)4           в)19
 13. A+B=-x^4+4x^3-7x^2+4x+2      A-B=x^4+4x^3-13x^2+6x+12
 14. 81^0
 15. 122^0
 16. 5
 17. 64\sqrt{3}
 18. најкраћа Велика Морава, најдужа Западна Морава
 19. -\frac{1}{10}
 20. 1200\pi

ТЕСТ 26

1.Попуни табелу као што је започето.

2.Који од датих бројева је дељив са 5? Заокружи слово испред тачног одговора.

а) 7 870

б) 5 872

в) 5 551

г) 2 533

3.Ката и Михаило су решавали четири задатка и резултате уписивали у табелу. Заокружи тачно решење за сваки задатак.

4.Решити једначину 6+6x=100. Прикажи поступак.

5. У празно поље упиши одговарајући знак =, > или < тако да тврђење буде тачно.

а) (-2)^5\square 3^3

б) (-1)^5\square (-1)^4

в) (-2)^2\square (-3)^2

г) (-2)^5\square 4^2

6. Ако је A=2a^3, B=3a^3 израчунај 2A,3B,2A-3B. Прикажи поступак.

7. За које x je вредност функције y = −2,5x + 4 једнака нули? Заокружи слово испред тачног одговора.

а) -1,6

б) 6,5

в) 1,6

г) 1,5

8.Површина једне стране коцке је 4cm^2 . Израчунаj површину те коцке.

9. Заокружи ДA, ако су фигуре А и Б на слици подударне или НЕ, ако нису подударне.

10. Ђорђе је кренуо у школу у 7 часова и 15 часова. После 12 минута хода, свратио је у пекару да купи доручак и задржао се 5 минута. До школе је ишао још четвртину сата. Настава у његовој школи почиње у 8 часова. Колико минута пре почетка наставе је Ђорђе стигао у школу?

11.Tечна унца, која се означава са fl. oz. је јединица за запремину течности и користи се у индустрији парфема. Течна унца износи \frac{1}{160} галона, а како се британски и амерички галон разликују, тако и течна унца износи у Британији 28,4131 cm^3 , а у САД 29,5735 cm^3 . Допуни реченице.

а) Вредност једне течне унце у Великој Британији заокругљене на две децимале је _______ cm^3 .

б) Вредност једне течне унце у САД заокругљене на једну децималу је ________ cm^3 .

в) Уколико вредност једне течне унце и у Великој Британији и у САД заокруглимо на цео број оне ће се разликовати за _______ cm^3 .

12.На бројевној правој дате су тачке A(0,75),B(-\frac{3}{2}),C(\frac{1}{8}),D(\frac{5}{2}),E(-2,4),F(-\frac{4}{5}).У празно поље упиши одговарајуће слово, као што је започето.

13. Упрости израз (-0,1a^3)^2\cdot 1000. Прикажи поступак.

14. Дати су биноми K = 0,2а + 0,3b и S = 0,4a – 0,2b. Упрости израз. Прикажи поступак.

а) K + S

б) K − S

в) K · S

15. Израчунај меру угла bOc и меру угла bOd.

а) Мера угла bOc је _______.

б) Мера угла bOd је _______.

16.Из коцке ивице 10 cm исечена је коцка ивице 5 cm, као што је представљено на слици. Израчунај запремину приказаног тела. Прикажи поступак.

17.Израчунај површину и запремину призме чија је висина 4 cm, a у основи има правоугаоник дужине 12 cm и ширине 6 cm. Прикажи поступак.

18. Заокругли на две децимале следеће бројеве:

а) 3,845739

б) 0,663455

в) 1,632057

г) 2,017386

19. У датом координатном систему xOy обележи тачке E, F и G тако да добијеш отворену изломљену линију ABCDEFG која је симетрична у односу на y осу.

20. Израчунај вредност израза \frac{2\sqrt{800}-5\sqrt{98}+3\sqrt{200}}{\sqrt{9+16}}. Прикажи поступак.

 

 

 

ТЕСТ 25

1.Израчунај вредност израза 1 – 2 – 3 + 4 + 5 – 6 – 7 + 8 + 9 – 10 – 11 + 12 + 13

2.За A=-3a^4 и B=-2a^4 одреди A+B,A-B,A\cdot B.

3.Oдреди површину троугла са слике.

4. Израчунај обим круга полупречника 4,5 cm (π ≈ 3). Прикажи поступак.

5.Коју фигуру представља обојена страна коцке? Заокружи слово испред тачног одговора.

а) квадрат

б) правоугаоник

в) ромб

г) трапез

6. На слици је приказанo геометријско тело које се састоји од три коцке ивице 5 cm. Колика је запремина овог тела? Прикажи поступак.

а)150 cm^3

б)450 cm^3

в)375 cm^3

г)125 cm^3

7. Марина и Јелена играју игру „Потапање бродова”. Марина је распоредила део својих бродова и одлучила да остатак распореди симетрично у односу на праву која раздваја колоне E и F. Осенчи поља у која ће Марина поставити остатак својих подморница.

8. Повежи као што је започето.

9. Планете и друга небеска тела крећу се по елиптичним путањама око Сунца. Растојање сваке планете од Сунца стално се мења. У табели су дата растојања неких планета од Сунца.

Допуни дате реченице.

а) Највеће растојање од Земље до Сунца заокругљено на једну децималу је _____ милијарде km.

б) Најмање растојање од Марса до Сунца заокругљено на једну децималу је _____ милијарде km.

10. У табели су приказани подаци о највишим планинским врховима на сваком од континената. Приказани су и планински венци којима припадају неки од тих врхова, као и висине свих наведених врхова.

Допуни реченице на основу табеле.

Планински венац са највишим врхом на свету јесу _______________.

Континент на коме се налази најнижи од наведених врхова је ________________.

11.Поређај од најмањег до највећег следеће бројеве 0,2;0,22;-\frac{1}{2};-\frac{1}{22};\frac{1}{2};\frac{1}{22}

12. Даница је купила телефон који је планирала да отплаћује на 12 једнаких месечних рата по 1500 динара. Када је отплатила прве 4 месечне рате одлучила је да остатак плати у 6 једнаких месечних рата. Колико динара износи нова месечна рата за телефон? Прикажи поступак

13. Решити једначину \frac{2x-1}{3}=x-\frac{5x-5}{2}. Прикажи поступак.

14. Израчунај вредност израза \frac{5^3+5^2}{(-3)^3+(-3)^2}\cdot \frac{3^2}{5^2}. Прикажи поступак.

15. Када је Петар потрошио трећину своје уштеђевине на куповину кредита за мобилни телефон, остало му је 800 динара. Колико је износила Петрова уштеђевина? Прикажи поступак

16. Попуни табелу као што је започето.

17. Ако је A=(-4\frac{1}{4}:(-0,85)-\frac{1}{2}):((-5,56+4,06)\cdot (-\frac{1}{3})) B=6-6\cdot (\frac{1}{2}+\frac{1}{3}) колико је \frac{A+B}{2}?

18. Букети, које цвећарка прави, садрже 4 руже и 3 беле раде. Ако цвећарка на свакој продатој ружи заради 35 динара, на свакој продатој белој ради 25 динара и на прављењу букета 60 динара, колико најмање букета треба да прода да би зарадила више од 1 500 динара? Прикажи поступак.

19. Збир два броја је 42. Ако је половина њиховог збира за 10 већа од трећине њихове разлике, израчунај те бројеве. Прикажи поступак.

20. Изводница купе, чија је површина основе 108\pi cm^2  , са полупречником основе гради угао од 30°. Колико је пута запремина те купе већа од запремине лопте полупречника 3 cm? Прикажи поступак.

 

ТЕСТ 24

1.Поређај следеће бројеве по величини почевши од најмањег.

-\frac{2}{3}              -\frac{2}{5}          0           -\frac{1}{2}                -\frac{3}{4}

2. Милан је купио 20 литара сока. Четвртина купљеног сока је од брескве. Једна петина укупне количине је сок од јабуке. Газирани сокови чине преосталу количину. Колико литара газираних сокова је Милан купио?

3. Решити једначине

а)-2(x+3)=0

б)-\frac{1}{2}x-5=-\frac{3}{4}. Прикажи поступак.

4. Упрости изразе

а) 2017^{2017}\cdot 2017

б)(-2017^{2017})^{2}

в) 2017^{2017}:2017^{5}

5. Заокружи слово испред тачног одговора. Вредност израза а ∙ а ∙ а за свако а је:

а) 3а

б) 3 + а

в) a^3

г) а + а + а

6. Упрости изразе

а)8x^2\cdot 2x^2-20x^4-4x^3\cdot x

б) 5x^5+6x^5-2x^3\cdot 3x^2

7. Мирко је из тачке С у правцу истока нацртао дуж дужине 7 cm, а у правцу југа дуж дужине 24 cm. Колико је растојање између крајева ових дужи? Прикажи поступак.

8. Панорамска вртешка „Лондонско око” изграђена је у Лондону у склопу прославе новог миленијума. Капсула је удаљена од центра вртешке 60 метара. Колико је највеће растојање између дна две капсуле? Заокружи слово испред тачног одговора.

а) 30 метара

б) 60 метара

в) 90 метара

г) 120 метара                

9. .На слици је квадар ABCDEFGH. Мрав се креће само по ивицама квадра. Кренуо је из тачке А нагоре до тачке Е, а затим наставио ивицом која је паралелна ивици АD. Заокружи тачку у којој је мрав завршио пут.

A           B            C               F                 H

10.Заокружи број у троуглу који је подударан троуглу KLM.

11. Приказане су слике торти и њихове масе.Колика је укупна маса ове три торте у грамима?Прикажи поступак.

12.Тест из математике састоји се од 10 задатака. За сваки тачан одговор добија се 10 бодова, за нетачан –5 бодова, а за заокружени одговор не знам 0 бодова. Колико бодова на тесту из математике је освојила Драгана ако је тачно решила 6 задатака, 2 није знала да реши, а остали су били нетачни? Прикажи поступак.

13. Који од система једначина има решење (–1, –2)? Прикажи поступак. Заокружи слово испред тачног одговора.

а) x – 2y – 3 = 0                    y = x – 3

б) 2x – 2y – 3 = 0              –x + 2y = 3

в) x = –y – 3                        2y = x – 3

г) x = 2y – 3                          y = x – 3

14. Број дечака и девојчица у школи „Радост” је у размери 7 : 8. У овој школи има 480 девојчица. Колико та школа укупно има ученика? Прикажи поступак.

15. Обим правоугаоника je 66 cm. Ако је једна страница за 3 cm већа од двоструке вредности друге странице, израчунај дужине страница тог правоугаоника. Прикажи поступак.

16. У четвороуглу ABCD унутрашњи угао β је два пута већи од угла α, угао γ је за 18° мањи од угла α, а угао δ је два пута мањи од угла α. Колико степени има сваки од унутрашњих углова тог четвороугла? Прикажи поступак.

17 . Мира је вежбала задатке за матурски испит. Број решених задатака записала је на начин приказан на слици. У суботу је учила статистику и решила је да израчуна медијану за прикупљене податке. Колика је медијана за прикупљене податке? Прикажи поступак.

18. Ако је x=\frac{\frac{3}{4}\cdot 1\frac{1}{5}-1,3}{0,4} и y=\frac{1}{2}+\frac{0,6-1,2}{-\frac{2}{5}} одреди \frac{x}{y}. Прикажи поступак.

19. Реши једначину. Прикажи поступак.

\frac{1}{2}(1-\frac{x-2}{2})-(\frac{x}{4}-3)=-\frac{3}{4}(2+\frac{x}{2})

20. На слици је правилан осмоугао уписан у круг. Израчунај угао β. Прикажи поступак.

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕСТ 24(В)

1.Поређај бројеве по величини од највећег до најмањег -\frac{2}{3},-\frac{3}{4},\frac{1}{2},\frac{12}{5},-\frac{13}{4}.

2.Дата је функција y=2x-4. На основу тога попуни табелу.

x 1 2
y 3 -4

3. Упрости израз

a)14x\cdot 3x-8x^2

б)13-x+24+x^2-5x^2+3x. Прикажи поступак.

4. Решити једначине

а)-2\frac{1}{3}-x=-1,5

б)2,4:x=-1,2. Прикажи поступак.

5. Месечни рачун за воду породице Петровић је 3 800 динара. Од рачуна за воду 2% се издваја за заштиту животне средине. Колико динара месечно породица Петровић издваја за заштиту животне средине?

6. Златни прстен има масу 7,11565 g. Заокругли масу прстена на

а) две децимале _________ g

б) једну децималу _______ g

в) четири децимале _________

г) три децимале _________g

7.Једнодневни излет од Београда до Палића кошта 4 850 динара. Којим новчаницама можеш да платиш излет? Заокружи слово испред тачног одговора.

а) 48 новчаница од 100 динара

б) 24 новчанице од 200 динара

в) 9 новчаница од 500 динара

г) 97 новчаница од 50 динара

8.Заокружи слово испред реченице у којој није тачно упoтребљена мерна јединица.

а) Површина нашег стана је 90 m2 .

б) Дужина фудбалског терена је 100 m.

в) Маса чоколаде је 200 g.

г) Запремина паковања млека је 1 dm2 .

д) Мера правог угла је 90°.

9. Koје коцкице на фигури два треба обојити да би фигуре биле подударне.

 

 

SLIKA1

 

10. Полупречник основе купе је 5 cm и висина купе је 9 cm. Полупречник основе друге купе је 10 cm и висина те купе је 3 cm. Ако је V_1 запремина прве купе и V_2 запремина друге купе, које тврђење је тачно?

a)V_1>V_2

б)V_1<V_2

в)V_1=V_2. Прикажи поступак.

11. Одреди површину правилне једнакоивичне тростране пирамиде основне ивице 5цм.Прикажи поступак.

12. Обими концентричних кружница су О1 = 16π cm и О2 = 10π cm. Колика је површина одговарајућег кружног прстена? Прикажи поступак.

13. Тања има три штапа дужинe 50 cm, 60 cm и 90 cm, Никола три штапа дужинe 40 cm, 50 cm и 100 cm, Зоран има три штапа дужине 40 cm, 20 cm и 20 cm и Ђурђа има три штапа дужине 20 cm, 10 cm и 40 cm. Ко ће од њих успети да од штапова направи модел троугла?

а) Тања

б) Никола

в) Зоран

г) Ђурђа

14. У правоуглом троуглу ABC унутрашњи углови код темена А и В су

а) суплементни

б) комплементни

в) унакрсни

г) упоредни

15. Којој функцији одговара нацртани график

а)y=2x

б)y=-\frac{1}{2}x

в)y=\frac{1}{2}x

г)y=-2xsass

16.Која од једнакости је тачна

а)(2x-3)(3x-1)=6x^2-11x+3

б)(1-2x)^2=1+4x+4x^2

в)(-1-2x)(4x+3)=-10x-8x^2+3

г)(-3x+3)^2=9-18x+9x^2.

17.Израчунај (1\frac{1}{2})^6\cdot (1\frac{1}{3})^6:2^6-(\sqrt{48}+3-4\sqrt{3}). Прикажи поступак.

18. Удаљеност два тркача је 810 метара. Ако трче један другом у сусрет сретну се после 30 секунди а ако трче један за другим бржи сустиже споријег после 270 секунди. Израчунај њихове брзине. Прикажи поступак.

19. Мила је од оператера мобилне мреже добила поруку у којој је обавештена да је у јулу послала 192 поруке и да је разговарала 48 минута. Мила зна да је цена једне поруке 2,85 динара и да је цена једног минута разговора 7,12 динара. У ове цене је укључен порез на додату вредност. Мила је желела да без калкулатора израчуна колико ће износити њен рачун за јул. Она је цене заокруглила на најближи цео број динара, а број порука и минута је заокруглила на најближу десетицу. Колико је на тај начин Мила израчунала да треба да плати рачун за јул? Прикажи поступак.

20. Израчунај површину правилне тростране пирамиде ако је бочна ивица дужине 12цм нагнута према равни основе под углом од 30^0.Прикажи поступак.