МА.2.3.2. одреди однос углова и страница у троуглу, збир углова у троуглу и четвороуглу и да решава задатке користећи Питагорину теорему

1) Да ли се од дужи чије су дужине 12cm,5cm,8cm може направити троугао?        Да           Не

2) За странице троугла ABC са слике важи

а)a<b<c

б)a<c<b

в)c<a<b

г)b<c<a

slika1

3) Одреди обим трапеза са слике.

slika2

4) Одредити непознате углове са слике.

slika3