Тачни одговори ТЕСТА 19

 1. а)
 2. -\frac{3}{5},-\frac{2}{7},-\frac{1}{5},2,\frac{12}{5},4
 3. в)
 4. г)
 5. а)120          б)300,2           в)3050            г)48
 6. 230
 7. 22
 8. а)  (-8)^{12}              б)  2015^{2015}               в) 12^9             г)10^{120}
 9. а) 35x^2                  б)30x^4
 10. 10,5cm^2
 11. (4,\frac{1}{4})
 12. 75
 13. 2\frac{1}{3}
 14. 61362
 15. б)
 16. а)45,84            б)0,68             в)2,65             г)2,03
 17. 26
 18. 12
 19. 6\sqrt{6}cm
 20. 15cm

ТЕСТ 19

1. \frac{1}{8} броја 160 износи

а) 20            б) 480              в) 108             г) 72,5

2. Поређај бројеве по величини од најмањег до највећег:-\frac{3}{5},-\frac{2}{7},2,-\frac{1}{5},4,\frac{12}{5}.

3. Како у децималном запису записујеш број 2\frac{3}{5}?

a) 2,35            б) 23,5              в)  2,6             г) 2,4

4. Запис броја четири цела и 8 десетих је број

а) 4,08             б) 40,8              в) 4,008              г)4,80

5. Упиши број који недостаје тако да добијеш тачну једнакост.

а)0,12km=_____m

б)3,002m=______cm

в)3,05kg=_____g

г)2дана=_______h

6. Пљескавица  кошта 200 динара. Колико ће коштати ако поскупи за 15%. Прикажи поступак.

7. Дата је функција y=-4x+2. Одреди вредност функције за x=-5. Прикажи поступак.

8. Упрости изразе

а) (-8)^{24}:(-8)^{12}

б) 2015^{2016}:2015

в) 12^5\cdot 12^4

г) (10^6)^{20}

9. Упрости изразе

а)22x^2-8x^2-4x\cdot (-3x)+9x^2

б) 8x^2\cdot 3x^2-4x\cdot (-x^3)-(-2x^4)

10. Koлика је површина троугла приказаног на слици. Прикажи поступак.

11. Реши систем линеарних једначина

-2x+16y=-4

-3x-2y=-12\frac{1}{2}. Прикажи поступак.

12. За 25 свезака је плаћено 750 динара. Свеска је за 20 динара скупља од оловке. Колико је оловака могло да се купи за исту количину новца?Прикажи поступак.

13. Израчунај вредност израза -3+[\frac{1}{2}\cdot \frac{8}{3}-(-\frac{2}{3}:\frac{1}{6})]. Прикажи поступак.

14.Заокружи број који је дељив и са 9 и са 2.

23578                61362             56566              78994

15.За странице троугла ABC са слике важи

а)a<b<c

б)a<c<b

в)c<a<b

г)b<c<a

slika1

16. Заокругли на две децимале следеће бројеве:

а) 45,845

б) 0,683455

в) 2,646057

г) 2,025386

17. Одреди највећи природан број x за који важи \frac{x}{3}+4<\frac{x}{7}+9. Прикажи поступак.

18. Колико пута је површина кружног исечка, чији је централни угао 30°, мања од површине круга? Прикажи поступак.

19. Правилна четворострана пирамида има запремину V = 36\sqrt{2} cm^3 . Троугао SAC је једнакокрако правоугли. Израчунај дужину основне ивице те пирамиде. Прикажи поступак.

20.На слици је AC || ED. Израчунај дужину дужи EB. Прикажи поступак.

 

ТЕСТ 18

1.Како записујеш број 5 целих и 8 хиљадитих?

а)508          б)5,08             в)5,800            г)5,008

2. Број 12,5 је исто што и

а) \frac{12}{5}                   б) \frac{5}{12}                 в)  \frac{25}{2}                  г) \frac{1}{25}

3. Површина круга полупречника 0,02cm је

а) 0,04\pi cm^2                  б)  0,0004\pi cm^2                в) 0,004\pi cm^2              г) 0,04 cm^2

4. Упрости изразе

а)  -4(-x^2)-5x^2          б)-6x-2x-10x                        в) -2x^2-5(-x\cdot( -3x))

5. Решити једначине

а) \frac{2-x}{4}=-10                          б) -4-\frac{x}{3}=-8. Прикажи поступак.

6. Колика је запремина коцке ивице 0,5cm?

7. Дата је функција y=-2x+4. Попуни таблицу.

8. На основу слике заокружи тачна тврђења.

а) Праве a и b су паралелне.

б) Праве a и d су нормалне.

в) Праве a и c су паралелне.

г) Праве e и a  су нормалне.

9. Одреди непознату страницу са слике. Прикажи поступак.

10. Колика је површина троугла са слике? Прикажи поступак.

11. Колики је збир природних бројева који задовољавају неједнакост -3(2x+4)-5(-x+6)<-10x. Прикажи поступак.

12. Одреди запремину правилне тростране пирамиде основне ивице 5cm и висине \sqrt{3}cm. Прикажи поступак.

13. Одреди површину трапеза са слике. Прикажи поступак.

14. Одреди површину кружног прстена ако је полупречник већег круга 8cm а обим мањег круга 10\pi cm. Прикажи поступак.

15. Одреди обим осенчене фигуре на слици. Прикажи поступак.

16. Заокругли дате бројеве

а) 12,54 на једну децималу

б) 23,5 на најближи цео број

в) 0,25 на једну децималу

г) 45,563 на две децимале

17. Израчунај вредност израза A=\frac{-\frac{2}{5}+0,5}{-3,5:(-0,25)} и B=-9: (-1,25+5:(-2\frac{1}{2}-\sqrt{6\frac{1}{4}})) па одреди \frac{\frac{1}{A}}{B^2}. Прикажи поступак.

18. Марко је купио лаптоп, звучнике и микрофон по сниженој цени и то лаптопа за 25%, звучника 30% и микрофона 40%. Ако је цена лаптопа пре снижења била 36000 дин., звучника 2500 дин., а микрофона 450 дин. одреди

а) колико је износио Марков рачун?

б) колики је попуст у процентима Марко остварио на сва три производа заједно?Резултат заокругли на једну децималу. Прикажи поступак.

19. Одреди функцију чији график садржи тачку А(-3,-3) и паралелан је правој -4x-2y+11=0. Прикажи поступак.

20. Површина ваљка је 28\pi cm^2 а висина и полупречник образују размеру 5:2. Израчунај запремину ваљка. Прикажи поступак.

Тачни одговори ТЕСТА 17

 1. б)
 2. а)
 3. а)240000         б)360           в)210          г)1250
 4. А(0,3),В(-3,-1),C(2,-1),D(5,3)
 5. a)-32         б)-5          в)30
 6. а)-4,2         б)400        в)-\frac{1}{2}             г)90
 7. а)-8x          б)13x^2         в) 2x
 8. a)-\frac{1}{2}          б) 3                   в) -4
 9. 11,6m^2
 10. в)
 11. \frac{\sqrt{16}}{2}, -1,2
 12. 32\frac{5}{7}
 13. 1-4         2-1       3-5
 14. 110cm^2
 15. 1500 din
 16. 3,5
 17. -26a^2+60a+38
 18. 54\sqrt{3}+54\sqrt{6}cm^2
 19. y=-\frac{3}{2}x+\frac{1}{2}
 20. x=1,y=5

ТЕСТ 17

1.Који од датих бројева је једнак са 0,75?

а) \frac{1}{2}           б) \frac{3}{4}                     в) \frac{4}{3}                     г) \frac{7}{5}

2. \frac{1}{5} броја 45 је

а) 9              б) 225               в) 235               г) \frac{1}{225}

3. Допуни тако да тврђења буду тачна.

а) 2,4km=_________cm

б) 0,36kg=________g

в) 3,5min=________s

г) 1,25m=________mm

4. Одреди координате темена паралелограма са слике.

5. Израчунај

а)  -4^2-16                           б)  20-(-5)^2                      в) (-3)^3+57

6. Израчунај

а) -1,2\cdot 3,5             б) 200:\frac{1}{2}              в) -\frac{3}{4}+\frac{1}{4}                г)-4,5:(-0,05)

7. Упрости изразе

а) 3x-5x+(-6x)           б) -2x\cdot (-4x)-(-5x^2)           в) -6\cdot (-x)+4\cdot (-x)

8. Решити једначине

а)  -4(-2x+1)=-8        б) 1-\frac{x+1}{2}=-1         в) \frac{x}{2}+1=-1. Прикажи поступак.

9. Колико је материјала потребно да се направи ормар као на слици? Прикажи поступак.

10. Површина круга полупречника 0,5cm је

а) 1\pi cm^2                б)  0,25 cm^2                в) 0,25\pi cm^2              г) 2,5\pi cm^2

11. Дати су бројеви -0,5             \frac{\sqrt{16}}{2}            -1,2               \frac{1}{3}         0,3

Највећи од датих бројева је _____________.

Најмањи од датих бројева је ____________.

12. Решити једначину 12-\frac{2x+1}{3}=\frac{2-x}{5}-4. Прикажи поступак.

13. Повежи одговарајуће изразе са леве и десне стране.

14. Одреди површину правилне четворостране призме основне ивице 5cm и висине 3cm. Прикажи поступак.

15. Након поскупљења од 20% цена панталона је 1800 динара. Колика је била цена тих панталона пре поскупљења? Прикажи поступак.

16. Одреди медијану за следеће бројеве:2,5,10,9,3,2,4,1,1,3,3,5,6,9,8,8,2,2,3,4. Прикажи поступак.

17. Упрости израз -2(2a-1)^2-4(a-5)(2+3a)-6a^2. Прикажи поступак.

18. Одреди површину правилне шестостране пирамиде основне ивице 6cm ако је бочна страна нагнута према основи под углом од 45^0. Прикажи поступак.

19. Одреди функцију чији график садржи тачке А(-1,2) и В(3,-4). Прикажи поступак.

20. Одреди непознате цифре x и y тако да број \overline{4x35y} буде дељив са 5 и 9 али не и са 10. Прикажи поступак.

 

 

 

ТЕСТ 17(В)

1.Израчунај

 • -\frac{1}{3}+\frac{2}{3}
 • -3,45+2,7
 • \frac{1}{4}:2\frac{1}{2}
 • -1,25:0,0005

2.Који је међу наведеним бројевима највећи а који најмањи -2,45;-3,3;1,25;1,025;7,12;7,102;-3,033?

3. Упиши број који недостаје тако да добијеш тачну једнакост.

а)1m=\_\_\_\_\_\_\_\_cm

б)2kg=\_\_\_\_\_\_\_\_g

в)3,2km=\_\_\_\_\_\_\_\_m

г)3min=\_\_\_\_\_\_\_\_s

4. Од 120 тона руде добијено је 20% бакра. Колико је бакра у тој руди? Прикажи поступак.

5.Дата је функција y=-2x-1. Одреди нулу функције. Прикажи поступак.

6. Израчунај (-3)^3-2^2-5\cdot (-1)^5. Прикажи поступак.

7. Ako je A=-4x,B=-6x  одреди A-B,A+B,B-A,A\cdot B. Прикажи поступак.

8. Oдредити координате уцртаних тачака

drt

9. У једној кутији је спаковано 100 колача. Маса свих колача у кутији је 1857 g. Колика је приближна маса једног колача? Заокружи слово испред тачног одговора.

а) 1,8 грама

б) 1,9 грама

в) 18 грама

г) 19 грама

10.Вукан је у Лондону хтео да купи МП3 плејер за 47 фунти. Он у Србији може да купи сличан плејер за 5 800 динара. Једна фунта вреди 118 динара. Где је плејер скупљи и за колико динара?Прикажи поступак.

11. Заокружи ДА, ако је неједнакост тачна или НЕ, ако неједнакост није тачна.

2,5 dm > 2 m 5 dm          ДА                 НЕ

2 m > 22 dm                    ДА                 НЕ

3 kg < 300 g                    ДА                 НЕ

2 t > 200 kg                    ДА                  НЕ

12.Које тврђење је тачно?

а) Сваки правоугаоник има више од две осе симетрије у равни.

б) Једнакокраки троугао нема осу симетрије у равни.

в) Круг има тачно четири осе симетрије у равни.

г) Квадрат има четири осе симетрије у равни.

13.Колика је површина ваљка полупречника основе 4цм и висине 5цм? Прикажи поступак.

14.Површина коју заузима читав кружни ток је 1225\pi m^2 , а ширина коловозне траке је 10 m. Колику површину заузима празан простор у средини кружног тока? Прикажи поступак.

15.Дужине страница троугла на слици  су a ,b, c . Koја неједнакост је тачна?

а) a<b<c

б)b<a<c

в)a<c<b

г) b<c<a

slika7

16. Који број је за 24 већи од своје три седмине? Прикажи поступак.

17.Пословођа уговори посао за 14 радника тако да га заврше за 10 дана. После два дана рада пословођа утврди да ће радећи овим темпом закаснити 4 дана са извршењем посла па од следећег дана ангажује још неколико радника те тачно на време заврши посао. Колико је радника накнадно ангажовао? Прикажи поступак.

18. Упрости израз (-2x+3)^2-(-1-3x)(x+5)-x(x-2). Прикажи поступак.

19.Упрости израз (\frac{x^2\cdot x^4\cdot x^5}{x\cdot x^3})^2:x^{10}, а затим израчунај његову вредност за x=-\sqrt{(-5)^2}. Прикажи поступак.

20.Породица Влајковић троши \frac{3}{4}  својих прихода за стан и храну, \frac{1}{8} за одевање и остатак за друге потребе. За стан и храну Влајковићи потроше 36000 динара. Колико новца породица Влајковић потроши за друге потребе? Прикажи поступак.

 

Тачни одговори ТЕСТА 16

 1. -\frac{1}{5},-\frac{1}{2},-\frac{4}{7},-\frac{2}{3},-\frac{3}{4}
 2. a)\frac{4}{7}           б)3,25         в)4         г)12
 3. г)
 4. а) 22,5         б) 3\frac{1}{2}
 5. а)250        б)300      в)4            г)360
 6. 64%
 7. A(-2,4),B(-2,1),C(2,1),D(2,4)
 8. а)-18           б) 32            в) \frac{2}{9}
 9. б)
 10. P=184cm^2
 11. -110
 12. 69\frac{1}{2}
 13. P=\frac{49\sqrt{3}}{2}+105cm^2
 14. P=\frac{25\sqrt{3}}{2}cm^2
 15. а) 3,6            б)42            в)23,55            г)0,5
 16. P=33\pi cm^2
 17. -1
 18. P=24cm^2
 19. Деце:4          Јаја:23
 20. 4000 дин.

ТЕСТ 16

1.Поређај бројеве од највећег до најмањег -\frac{1}{2},-\frac{1}{5},-\frac{2}{3},-\frac{4}{7},-\frac{3}{4}.

2. Израчунај

а) -\frac{1}{7}+\frac{5}{7}         б) -1,25+4,5        в) -\frac{1}{2}:(-\frac{1}{8})            г)2,4\cdot 5

3. Разломак \frac{3}{5} је једнак са

а)3,5              б)5,3               в) 1,6             г) 0,6

4. Решити једначине

а) -1,2(x:2,5-4)=-6                   б) \frac{x-\frac{1}{2}}{\frac{3}{4}}=4. Прикажи поступак.

5. Допуни тако да тврђења буду тачна.

а) 2,5m=_______cm

б) 0,3kg=_______g

в) 0,004km=_____m

г) 6h=______min

6. Maрко је шутирао на кош и од 50 покушаја погодио је 32 пута. Колико је Марко био успешан у процентима? Прикажи поступак.

7. Одреди координате темена правоугаоника на слици.

8. Израчунај

а)  (-2)^3-10            б)  (-5-2)^2-17           в) (-\frac{1}{3})^2+\frac{1}{9}

9. Колики је остатак при дељењу 542 са 5 ?

а) 4           б) 2           в)0          г) 1

10. Колика је површина квадра димензија 4цм, 5цм и 8 цм? Прикажи поступак.

11. Израчунај (-2\sqrt{5}-4\sqrt{125})(-\sqrt{45}+2\sqrt{20}). Прикажи поступак.

12. Решити једначину \frac{5(x-2)}{3}-\frac{4(2x+1)}{5}=\frac{1}{2}. Прикажи поступак.

13. Одреди површину правилне тростране призме основне ивице 7цм и висине 5цм. Прикажи поступак.

14. Одреди површину ромба странице 5цм и оштрог угла 60^0. Прикажи поступак.

15. Заокругли дате бројеве.

а) 3,55 на једну децималу

б) 42,5 на најближи цео број

в) 23,546 на две децимале

г) 0,452 на једну децималу

16. Одреди површину кружног прстена ако је обим мањег круга 8\pi cm а површина већег круга 49\pi cm^2. Прикажи поступак.

17. Израчунај (-\frac{-4(-2,5-5,5)}{\sqrt{(-\frac{1}{2})^2}}+\frac{3(-7+10)}{\frac{1}{7}})^5. Прикажи поступак.

18. Правилна шестострана призма има основну ивицу 4cm. Ако је мањи дијагонални пресек површине 12\sqrt{3}cm^2 одреди површину већег дијагоналног пресека. Прикажи поступак.

19. Мајка дели деци шарена јаја. Ако да сваком по пет јаја тада преостану три комада. Међутим не може да им да по шест јаја јер јој тада недостаје једно јаје. Колико је било деце и јаја? Прикажи поступак.

20. Цена апарата је снижена 8% па још 10% и сада износи 3312 динара. Одреди цену апарата пре појефтињења. Прикажи поступак.