ТЕСТ 4

1.2\frac{1}{2} у децималном запису је                                                                                images

а)2,2

б)2,1

в)2,5

г)2,12

2. Ненад је купио пет кутија бомбона како би послужио 7 другова и 5 другарица. У свакој кутији је било по 20 бомбона. Друговима и другарицама је поделио једнак број бомбона. Колико је бомбона могло остати Ненаду?

а)4

б)0

в)10

г)3

3. Решити једначину -4(-2x+5)=20. Прикажи поступак.

4. Упрости изразе

а)-12n+4n-5n+6n

б)-2x^2\cdot (-3x)

5.Израчунај обим и површину фигуре ACDF,приказане на слици, која се састоји од квадрата ABEF и правоугаоника BCDE. Прикажи поступак.

slika18

6.Заокружи број у фигури која је попударна фигури М.

slika17

7. Велики комад сира масе 6кг машина је исекла на 40 једнаких делова. Колика је маса једног дела изражена у грамима?

8.Одреди координате тачака P и R у којима кружнице додирују координатне осе.

slika16

9.Дати су бројеви

-\frac{3}{4}              \frac{9}{16}             \sqrt{\frac{9}{16}}         -1          \frac{7}{2}      -0,01.

Највећи од датих бројева је ____________.

Најмањи од датих бројева је ____________.

10. Повежи сваки израз са леве стране са једним изразом са десне стране који му је једнак за свако a.

slika15

11. Дат је израз A=-7,6+0,6:0,2. Израчунај вредност израза А а затим израчунај вредност израза A-|A|. Прикажи поступак.

12.Одреди вредност променљиве x у датој пропорцији. Прикажи поступак.

(\frac{1}{3}x-\frac{2}{9}):4=(\frac{1}{2}x+\frac{3}{4}):3.

13. Одреди обим троугла ACD приказаног на слици ако је AC=29cm,CD=36cm,AB=20cm. Прикажи поступак.

slika19

14. Наташи је за летовање у Грчкој потребно 350 евра. Уштедела је 120 евра а за рођендан је од баке добила још 100 долара. За један долар може да купи 0,92 евра,а један евро вреди 124 динара. Колико је још динара потребно да уштеди да би имала довољно новца за летовање? Прикажи поступак.

15. Биоскопска карта за пројекцију филма у биоскопу „Шумадија“ у КГ  уторком у преподневном термину кошта 200 динара, док карта за исти филм суботом увече кошта  350 динара. За колико процената је ова карта скупља суботом?

а)25%

б)250%

в)150%

г)75%

16. Просечно време за истрчане 3 трке атлетичара је 15минута. Ако је четврту трку атлетичар истрчао за 18 минута колико је просечно време на ове четити трке?Прикажи поступак.

17. Израчунај вредност израза. Прикажи поступак.

\Big (3^2+\frac{(-3)\cdot 2-12+16:2}{2\cdot \sqrt{(-2)^2}+3\cdot (-1)}+\frac{2\cdot (7+3\cdot (-1))}{2^2}\Big)^{2016}.

18.Oдреди све природне бројеве који су заједничка решења неједначина \frac{5x+1}{5}-\frac{2x+3}{3}<1 и -x<-1,4. Прикажи поступак.

19. Одреди површину троугла AED, приказаног на слици, ако је страница квадрата ABCD дужине 24cm и BE=CE=15cm. Прикажи поступак.

slika20

 

20. Ученице осмог разреда су осликале и обојиле фигуру приказану на слици. Израчунај површину те фигуре. Прикажи поступак.

slika21

 

ТЕСТ 3

1.Повежи сваки децимални број са одговарајућим разломком.

slika11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

images

 

2.   Заокружи слово испред израза чија је вредност 0,0011.

 

а)0,1+0,011

б)0,11+0,001

в)0,1\cdot 0,011

г)0,11\cdot 0,1

3. Дати су бројеви

-\frac{11}{10}            -5,7         4\frac{5}{10}         \frac{1}{11}            0,38

У празна поља упиши неке од понуђених бројева тако да добијене неједнакости буду тачне.

-4,5<__________<__________<\frac{1}{3}<_________<4,5

4. Највећа разлика између  максималне и минималне температуре измерена је у Сибиру. Минимална измерена температура била је -69^0, а максимална 36^0. Израчунај разлику између максималне и минималне температуре.

5.Реши једначине.

а) \frac{x+3}{3}=-3                                                              б)\frac{x}{3}+3=-3. Прикажи поступак.

6.Упрости изразе

а)x+2x+3x

б)x-2x+3x

в)x\cdot 2x\cdot 3x

7.Лет од Париза до Варшаве траје 3 часа и 40 минута,а то је

а)мање од 150 минута

б)између 150 и 200 минута

в)између 200 и 250 минута

г)више од 250 минута

8. Чланарина у видео-клубу је 250 динара. На графику је приказана зависност цене коју корисник треба да плати у односу на број изнајмљених филмова.

slika12-jpg

а)За 450 динара може се изнајмити највише ___________ филмова.

б) Цена изнајмљивања 4 филма је ___________ динара.

9. Израчунај вредности израза

а)(-3\cdot(2-8)):2

б)-3\cdot 2-8:2

в)-3\cdot (2-8:2)

г)(-3\cdot 2-8):2

10. Од датих бројева заокружи оне који су делиоци броја 1071.

1          2            3          4             5             6               7              8                9

11. За коју вредност непознате x израз -1\frac{1}{5}-\frac{12x-16}{10} има вредност 2,8? Прикажи поступак.

12. Обим једног круга је 20\pi cm а другог 12\pi cm. За колико се разликују површине тих кругова? Прикажи поступак.

13. Колика је запремина правилне шестостране призме основне ивице 6цм и висине \sqrt{3}cm? Прикажи поступак.

14. Једну школу похађа 120 ученика. Од њих је 30% одличних, 20% врлодобрих, 15% добрих и остали су довољни. Колико има довољних ученика? Прикажи поступак.

15. Одреди линеарну функцију чији график садржи тачке А(-3,1) и В(1,2). Прикажи поступак.

16. Израчунај обим и површину трапеза приказаног на слици. Прикажи поступак.

slika13-jpg

17. Цена зимовања за четворочлану породицу износи 60000 динара. Ако се уплати до 1.септембра цена зимовања се умањује за 15% а ако се уплати до 1.октобра онда се умањује за 8%. Породица Марковић је зимовање уплатила 27.августа, а породица Петровић 23.септембра. Колико је динара породица Марковић мање уплатила од породице Петровић?

18. Израчунај вредност израза |B-2A| ako je A=-1\frac{1}{4}\cdot 0,8-3,5:(-\frac{7}{5}), B=\frac{-5,6+\frac{3}{5}}{-1,6\cdot (-3\frac{1}{8})}. Прикажи поступак.

19.Ако раде по 9 сати дневно Ана и Јована ће направити 15 торти за 4 дана за свадбу. По колико сати дневно би требало да раде да би те торте направиле за 3 дана?

20. Терен за рекреацију EFGD је облика правоугаоника. Састоји се од бетонског терена ABCD и травнатог терена који је осенчен на слици. Обим бетонског терена је 50 метара, а површина травнатог терена је 108m^2. Колика је површина терена за рекреацију?Прикажи поступак.

slika14-jpg

Тачни одговори ТЕСТА 2

1. -0,01        0           -0,1       -0,002

2.а)0,5              б)0,15               в)0,01              г)0,4

3.35

4.а)x^2

б)-5x^2

в)-6x^4

5.г)

6.slika22

7.72cm

8.a)-64

б)64

в)-27

г)1

9.а) x=0,25

б)x=-2

в)x=1,9

10. a) Сан

б)март

11.78км

12.в)

13.8\pi cm^2

14.360cm^2

15.A_1(3,2), B_1(-2,-3)

16.8,8

17.20

18.270cm^2

19.1,2

20.a)12750

б)15%

Обавештење за посетиоце који раде тестове!

Почев од данас, сваког понедељка и среде у 16:00 излазиће тестови намењени првенствено осмацима као припрема за завршни испит. Након истека времена предвиђеног за рад на тесту(отприлике 2 сата и 15 минута заједно са уписивањем одговора) изаћиће и тачни одговори за тај тест. С обзиром да ће ваши одговори од данас бити скривени да би ви сами могли да видите да ли сте оставили коментар и на који задатак морате поред имена уписати и и-мејл адресу. Та и-мејл адреса не мора бити креирана, довољно је уписати било коју, нпр.  ronaldo@gmail.com.

ТЕСТ 2

1.Заокружи бројеве који су већи од  -0,2.                                                                              images

-0,01        -5           0        -0,1      -4       -0,002     -1

2. Запиши дате разломке у децималном запису.

а)\frac{1}{2}

б)\frac{3}{20}

в)\frac{1}{100}

г)\frac{2}{5}

3.За шивење 3 хаљине потребан је 21 метар штофа. Колико је метара штофа потребно за шивење 5 таквих хаљина?

4. За A=-2x^2 и B=3x^2 одреди

a)A+B

б)A-B

в)A\cdot B

5. Колика је дужина катете правоуглог троугла приказаног на слици?

а) 8

б)\sqrt{32}                         slika4

в)32

г)16

6. Обој најмањи број квадрата тако да добијена фигура буде симетрична у односу на праву p.

slika5

7. Дужина школског дворишта је 72м. Марија је мерила дужину дворишта својим корацима и направила 100 једнаких корака. Колика је дужина једног Маријиног корака у центиметрима?

8. Израчунај

а)-4^3

б)(-2)^6

в)(-3)^3

г)1^5

9. Реши једначине. Прикажи поступак.

а) x-0,75=-0,5                                      б) \frac{1}{4}x=-\frac{1}{2}                          в)4,3+x=6,2

10. Aгенција 3 је испитивала гледаност програма телевизија Дан, Поглед, Сан и Јутро на крају прва четири месеца.

untitled

а)Најмању гледаност у априлу имала је телевизијска станица _______________.

б)ТВ станица Поглед била је најгледанија у _________________________.

 

 

 

11. На географској карти чија је размера 1:1200000 растојање између два града је 6,5цм. Колико је њихово стварно растојање у природи у километрима?Прикажи поступак.

12.Који израз представља површину правоугаоника ABCD на слици.

а)128+x^2

б)128+48x^2

в)128+48x+4x^2

г)128+24x+x^2

slika6

13. Израчунај површину сиво осенчене фигуре на слици.Прикажи поступак.

slika7

14. Израчунај површину правилне пирамиде чија је мрежа приказана на слици.Прикажи поступак.

slika8

15.Одреди координате крајњих тачака дужи A_1B_1 која је осносиметрична дужи АВ у односу на y-осу.

slika9

16.Израчунај вредност израза (0,1:5-2,4\cdot 0,3-0,3)(4\frac{1}{5}:(-0,7)+(-0,86+0,3):0,2). Прикажи поступак.

17.Марко је у понедељак и уторак прочитао укупно 50 страна књиге, у среду 15 страна, у четвртак 12 страна а у петак 23 стране. Израчунај просечан број страна које је Марко прочитао у тим пет дана. Прикажи поступак.

18.Израчунај површину трапеза приказаног на слици.Прикажи поступак.

slika10

19.За које вредности природног броја x  израз (5(x+0,5)+0,75)\cdot 0,4 није већи од израза (-0,5x+0,25)\cdot 4+8,3?Прикажи поступак.

20.Ђорђе је одлучио да купи фотоапарат са додатном опремом.Фотоапарат кошта 9000 динара, пуњач за батерије 1500 динара и меморијска картица 4500 динара. Ако Ђорђе уз фотоапарат купи и пуњач за батерије и меморијску картицу добиће попуст од 10% на фотоапарат, 30% на пуњач и 20% на меморијску картицу.

а) Колики је рачун Ђорђе платио ако је купио сва три производа?Прикажи поступак.

б)Колики је попуст у процентима Ђорђе остварио за сва три производа заједно?Прикажи поступак.

 

ТЕСТ 1

М1.Како се записује број 3 цела и 5 стотих? Заокружи слово испред тачног одговора.                     images

а) 3,05

б) 3,50

в)3,005

г)350

2. Који бројеви из скупа A=\{\frac{1}{2},\frac{10}{7},\frac{4}{5},\frac{8}{2},\frac{2}{5},\frac{16}{5},\frac{45}{23}\} су већи од један?

3. Марко је имао 1200 динара, а Дарко 1875динара. Марко је потрошио трећину новца који је имао,а Дарко петину свог. Од новца који је обојици преостао они желе да купе поклон другарици који кошта 3200 динара. Колико им новца недостаје да би купили тај поклон. Прикажи поступак.

4. Заокружи слово испред тачног одговора. Решење једначине -3(x-2)=6 је

а)-3

б)0

в)2

г)4

5. Колика је површина троугла приказаног на слици. Заокружи слово испред тачног одговора.

а)  18

б)36slika1

в)4,5

г)9

6. Упиши знак <,>,= тако да тврђење буде тачно.

а) \frac{3}{5}\square 0,6

б) \frac{1}{3}\square 0,3

в)\frac{1}{5}\square 0,5

г)\frac{8}{10}\square 0,7

7. Израчунај:

а)1,2+8,9

б)3,2-4,4

в)0,2\cdot 0,3

г)4:0,01

8. Упрости изразе

а)5x^3-2x\cdot 3x^2+7x^3

б)-8x^4-3x\cdot (-2x^3)-6x^4+2x^4

9. Израчунај обим четвороугла ABCD на слици.Прикажи поступак.

slika2

10.Упиши број који недостаје тако да добијеш тачну једнакост.

а)1,2km=\_\_\_\_\_\_m

б)3kg=\_\_\_\_\_g

в)2min=\_\_\_\_\_s

г)20dm=\_\_\_\_\_mm

11.Реши једначину \frac{3x-2}{2}+\frac{2x+3}{3}=2. Прикажи поступак.

12. Израчунај вредност израза -3\sqrt{32}+2\sqrt{50}-4\sqrt{98}+\sqrt{72}. Прикажи поступак.

13.Од 150 ученика који су узели учешће на школском кросу њих 30 се пласирало на општински крос. Колики проценат ученика се пласирао на општински крос. Прикажи поступак.

14. Израчунај запремину правилне тростране пирамиде основне ивице 4cm и висине 3\sqrt{3}cm. Прикажи поступак.

15. Израчунај мере углова са слике. Прикажи поступак.

slika3

16. Вредност израза \frac{4^{12}\cdot 2^{11}}{8^3} је _________. Прикажи поступак.

17. Израчунај вредност израза 2^2(-12+|-7|)+(-8)^2\cdot \frac{1}{16}-(-25:5+\frac{1}{3}\cdot |-27|). Прикажи поступак.

18. Израчунај производ свих природних бројева који су решења неједначине (x+10)(5-4x)+(3+2x)^2>0. Прикажи поступак.

19. Једна ивица квадра је 7cm а размера друге две ивице је 2:5. Одреди површину овог квадра ако је његова запремина 630cm^3. Прикажи поступак.

20.  За реализацију цртаног филма потребне су 24 слике у секунди.

а) За цртани филм који траје 40минута  потребно је ______________слика.

б) Цртани филм за који је потребно 90720 слика траје _________ сат и ________минута.

Обрати пажњу!

Лука, ако будеш видео ову поруку буди сутра(петак 03.02.2017.)  у 10h на овој страници. Остави ми коментар на ову поруку како би знао да си ту и да си видео. Имаш са стране објашњење како се оставља коментар.